Historia Sanatorium

Budynki sanatorium zostały wybudowane w latach 1876 i 1900 i należą do obiektów zabytkowych. Figurują w wykazie zabytków Dolnego Śląska. Sanatorium natomiast funkcjonuje od ponad 50 lat.

Do roku 1980 w branży chemicznej pracowników reprezentował Zarząd Główny Związku Zawodowego Chemików, który za czasów swojej działalności zajmował się obok spraw pracowniczych i związkowych sprawami socjalnymi rozwijając działalność socjalną, zdrowotną, kulturalną i sportową. W tym okresie pozyskano wiele obiektów socjalnych. Do jednego z takich obiektów należały obiekty dzisiejszego Sanatorium „Chemik”. Zarząd Główny Związku Zawodowego Chemików rozpoczął rozmowy z Zarządem FWP w roku 1955 celem przejęcia budynków. W 1956 roku powstało Sanatorium Chorób Zawodowych natomiast 9 lat później w dniu 15 paĽdziernika 1965r. podpisano porozumienie, na mocy którego Zarząd Główny Związku Zawodowego Chemików , przejął od FWP obiekty położone przy ul. Wojska Polskiego 13-15-17-19 i stał się prawnym zarządcą tego majątku .

Na bazie obiektów utworzono Sanatorium Chorób Zawodowych Związku Zawodowego Chemików , które prowadziło działalność sanatoryjną dla pracowników zakładów pracy branży chemicznej. Na terenie ok. 15.000 m2 zlokalizowana są obydwa budynki sanatoryjne, tereny do leżakowania i gimnastyki rekreacyjnej oraz zadaszona wiata do organizowania imprez na świeżym powietrzu.

Na początku lat 80-tych, kiedy działalność związkowa została zawieszona majątkiem zarządzał, przez okres 3 lat Likwidator majątku Związku Zawodowego Chemików, który po zarejestrowaniu Federacji w Sądzie Okręgowym w Warszawie w dniu 25 października 1983r. przekazał majątek Sanatorium, gdyż z mocy prawa Federacja stała się następcą Związku Zawodowego Chemików. Tak więc sanatorium „Chemik” jest zarządzany przez Federację i jej poprzednika prawnego blisko 43 lata. W okresie tym w naszym sanatorium wiele się zmieniało.

Bardzo ważnym momentem dla Sanatorium była data 16 października 2007 rok. W dniu tym po 10 latach, 10 miesiącach i 3 dniach gmina Duszniki-Zdrój przekazała notarialnie nieruchomość na rzecz Federacji Związków Zawodowych Przemysłu Chemicznego, Szklarskiego i Ceramicznego w Polsce.

Od tej daty nie tylko jesteśmy Zarządcą Sanatorium „Chemik” ale jesteśmy jego Właścicielem.

Mamy coś swojego i tak jak o własne będziemy dbać aby nasz majątek rozwijał się. Od 1990 roku nazwa Sanatorium uległa zmianie tak aby dostosować ją do wymogów Narodowego Funduszu Zdrowia, kiedyś Kasy Chorych na obecną nazwę Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe „Chemik”.

Federacja wraz ze swoim poprzednikiem prawnym wykonała w obiektach wiele prac remontowych i modernizacyjnych, gdyż budynki kiedy przejmowaliśmy je od FWP wymagały gruntownych prac remontowych.

Kalendarium

  • Powstanie Sanatorium Chorób Zawodowych 1956 r.
  • I turnus kuracjuszy 08.11.1958 r.
  • Rozpoczęcie budowy łącznika między 2 i 3 pawilonem 31.05.1988 r.
  • Rozpoczęcie procesu uwłaszczenia Sanatorium 13.12.1996 r.
  • Podpisanie umów ze wszystkimi Oddziałami NFZ 2005 r.
  • Uwłaszczenie Sanatorium – zakończenie trwającego ponad 10 lat procesu uwłaszczenia 17.10.2007 r.
  • Generalny remont i modernizacja bazy zabiegowej 2007-2009 r.
  • Remont elewacji i termomodernizacji budynku 2009 r.